10. prosinac - Međunarodni dan ljudskih prava

Slika /Vijesti2017/DAN-LJUDSKIH-PRAVA.jpg

Opća Skupština UN-a  usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima u Parizu 10. prosinca 1948. godine nakon čega je dvije godine kasnije 10. prosinac proglašen Međunarodnim danom ljudskih prava.

Teza prvog članka Opće deklaracije o ljudskim pravima: „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, na vrlo jednostavan, ali istovremeno iznimno snažan i slojevit način sažima duh i temelje na kojima je sazdan taj dokument. Opća deklaracija nastala je u godinama neposredno nakon završetka strahota drugog svjetskog rata za vrijeme kojeg je nepoštivanje ljudskih prava doživjelo svoj klimaks te se činilo da je čovječanstvo naučilo povijesnu lekciju. Međutim, čovjek 21. stoljeća okružen izazovima i problemima modernog doba uvijek iznova se mora vraćati temeljima sadržanima u postulatima Opće deklaracije.

Unatoč visokoj razini zaštite ljudskih prava u modernim društvima koja je zagarantirana nizom  nacionalnih i međunarodnih propisa i dokumenata, nažalost, svjedoci smo i brojnih primjera eklatantnog kršenja temeljnih ljudskih prava diljem svijeta. Ratovi, siromaštvo, diskriminacija po raznim osnovama i s tim povezan nejednak pristup resursima zajednice umanjuju mogućnosti uživanja temeljnih ljudskih prava.

Upravo iz tog razloga zadaća je svakog pojedinca kao i zajednice u cjelini raditi na afirmaciji ljudskih prava i izgradnji društva jednakih mogućnosti. Pri tome posebnu pažnju i zaštitu valja osigurati najranjivijim pojedincima koji nisu u mogućnosti samostalno se izboriti za svoja prava.
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pozdravlja angažman svih pojedinaca i organizacija koji u svom djelovanju promiču poštivanje ljudskih prava i osiguravaju jednak pristup uživanju temeljnih ljudskih prava svim članovima društva, bez obzira na rasu, boju, spol, jezik, vjeru, dob, zdravstveno stanje, nacionalno ili društveno podrijetlo ili bilo koju drugu osnovu.

(Foto: europa.eu)

Pisane vijesti